Наставничко веће

     
   
 
ДНЕВНИ РЕД ДЕВЕТЕ СЕДНИЦЕ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА
 

Наставничко веће - План рада за 2014-2015.

С Е П Т Е М Б А Р

 1.     Разматрање Извештаја о раду у школској 2013/14. години са посебним освртом на рад Наставничког већа
 2.     Разматрање Плана рада за школску 2014/15. годину

                 - Давање мишљења о предлогу поделе предмета на наставнике
      3.    Усвајање програма рада Наставничког већа
      4.    Информација о структури и броју ученика и одељења на почетку школске 2014/15. године
      5.    Анализа и усвајање распореда рада редовне наставе и осталих облика образовно-васпитног рада (слободне активности, допунска                        настава, додатна настава, корективно–педагошки рад, хор, оркестар, спортска активност и др.)
      6.    Утврђивање спискова ученика за корективно-педагошки рад, на предлог Одељењских већа

      7.    Договор око вођења школске документације
      8.    Разматрање извештаја психолога о спроведеном испитивању спремности деце за полазак у први разред основне школе
      9.    Договор око реализације јесењег кроса и спортске недеље

Н О В Е М Б А Р

 1.     Анализа активности везаних за обележавање Дечје недеље
 2.      Анализа јесењег кроса
 3.      Извештај – примери реституције
 4.      Извештавање Тимова за заштиту ученика од насиља о раду (координатори Тимова матичне школе и издвојених одељења)
 5.      Анализа успеха, дисциплине и изостајања ученика на крају првог     класификационог периода
 6.      Оптерећеност ученика слободним активностима
 7.      Реализација планираног фонда часова редовне наставе и осталих облика образовно-васпитног рада и разговор о евентуалним проблемима у реализацији наставних планова
 8.      Закључци са одељењских родитељских састанака
 9.      Предлагање ученика који ће учествовати на такмичењима
 10.                         Праћење планираних активности у оквиру Развојног планирања

Извештај – примери реституције

Д Е Ц Е М Б А Р

 1.      Анализа успеха, владања и изостајања ученика на крају првог полугодишта
 2.      Анализа остварености циљева и стандарда постигнућа
 3.      Реализација планираног фонда часова редовне наставе и осталих облика образовно-васпитног рада и разговор о евентуалним проблемима у реализацији наставних планова
 4.      Извештавање Тимова за заштиту ученика од насиља о раду (координатори Тимова матичне школе и издвојених одељења)
 5.      Анализа реализације ИОП-а
 6.      Предлагање програма за обележавање Дана Светог Саве

      7. Време одржавања родитељских састанака

      8. Праћење тока реализације плана Дечјег савеза

      9. План допунске и додатне наставе
      
      10.    
 Изношење примера реституције

      11. Извештај о процесу Самовредновања рада школе

Ј А Н У А Р – Ф Е Б Р У А Р

 1.      Закључци са одељенских родитељских састанака (на крају првог полугодишта) - извештавање
 2.     Разматрање Извештаја о раду за прво полугодиште
 3.      Извештај о раду директора школе
 4.     Анализа примењених васпитнo-дисциплинских мера у првом полугодишту
 5.     Извештај библиотекара о садржајима новонабављене литературе и препоруке наставницима

    6. Предлог уџбеника за следећу школску годину

    7. Извештај – примери реституције

     8. Мере за унапређивање образовно-васпитног рада у другом полугодишту

     9. Анализа прославе Дана Светог Саве

    10. Упознавање са успехом полазника ФООО

М А Р Т

 1.      Праћење планираних активности у оквиру Развојног планирања (координатори)
 2.      Извештај библиотекара о најчитанијим насловима из месне библиотеке и препорука за ученике и наставнике
 3.      Ивештај – примери реституције
 4.      Извештавање Тимова за заштиту ученика од насиља о раду (координатори Тимова матичне школе и издвојених одељења)
 5.      Разговор о раду у оквиру допунске и додатне наставе
 6.      Анализа рада слободних активности
 7.      Анализа рада на заштити и унапређивању животне средине (Извештај и предлози Комисије)

А П Р И Л

1. Анализа успеха, дисциплине и изостајања ученика на крају трећег

     класификационог периода
2.     Реализација планираног фонда часова редовне наставе и осталих облика образовно-васпитног рада и разговор о евентуалним проблемима у реализацији наставних планова
3.     Договор око реализације пролећног кроса
4.     Припрема за организовање екскурзија
5.     Сагледавање и евидентирање броја ученика за награде и дипломе (VIII разред)
6.     Предлагање и доношење одлуке о изборним предметима који ће се изучавати у школској 2015∕16. години.
7.     Извештај – примери реституције

М А Ј

 1.    Закључци са одељенских родитељских састанака (после другог класификационог периода)
 2.     Припрема и организовање свечаности за ученике осмог разреда  поводом завршетка основног школовања
 3.      Договор око организовања разредних испита
 4.      Извештај – примери реституције
 5.      Сумирање закључака Одељењских већа о укључености ученика у допунску наставу и о њеним ефектима
 6.     Предлагање комисије за одређивање ђака генерације
 7.      Извештај о пробном тестирању ученика осмог разреда

Ј У Н 1 (почетак месеца)

 1.      Анализа успеха, дисциплине и изостајања ученика осмог разреда на крају другог полугодишта
 2.      Анализа остварености циљева и стандарда постигнућа за ученике осмог разреда
 3.      Именовање чланова комисије за поправне испите и утврђивање распореда припремне наставе и поправних испита за осми разред
 4.      Планирање реализације припремне наставе и поправних испита за осми разред
 5.      Сагледавање и евидентирање броја ученика за награде и дипломе (I – VII разреда)
 6.      Анализа одржаних разредних испита за осми разред
 7.      Анализа одржаног пролећног кроса
 8.     Именовање тима за израду Извештаја о раду за 2015/16. годину
 9.      Именовање тима за израду Годишњег плана рада за 2015/16. годину
 10.                          Извештај – примери реституције
 11.                         Извештавање Тимова за заштиту ученика од насиља о раду (координатори Тимова матичне школе и издвојених одељења)
 12.                        Извештавање о тестирању ученика седмог разреда

Ј У Н 2 (крајем месеца)

 1.      Анализа успеха, дисциплине и изостајања ученика (I – VII разреда) на крају другог полугодишта и утврђивање списка ученика који се преводе
 2.     Анализа реализације ИОП-а
 3.     Анализа реализације корективно-педагошког рада
 4.     Извештај о реализацији планова и програма свих облика образовно-васпитног рада
 5.     Именовање чланова комисије за поправне испите и утврђивање распореда припремне наставе и поправних испита
 6.     Разматрање резултата постигнутих на такмичењима
 7.     Дипломе, похвале и награде ученицима
 8.     Анализа екскурзија
 9.   Извештај координатора Тима за заштиту ученика од насиља о њиховомраду
 10.    Извештај о Самовредновању рада школе
 11.   Разматрање извештаја о раду библиотекара

     12.    Реализација припремне наставе и поправних испита

     13.    Договор око сређивања педагошке документације

     14.    Извештај са тестирања ученика четвртог разреда

А В ГУ С Т 1

 1.    Договор око реализације припремне наставе и поправних испита
 2.    Закључци са одељенских родитељских састанака (на крају наставне године)
 3.    Анализа остварености циљева и стандарда постигнућа од првог до седмог разреда
 4.    Информација о упису ученика осмог разреда у средње школе
 5.      Формирање тимова за Професионалну оријентацију, Самовредновање и вредновање рада школе, заштиту ученика од насиља и др.

      6. Извештај о стручном усавршавању

А В Г У С Т 2

 1. Разматрање резултата постигнутих на поправним испитима

2. Анализа успеха ученика на крају школске године

3. Извештај о Самовредновању и вредновању рада школе

4.Припремљеност школе за рад у наредној школској години:

а. одређивање руководилаца Одељењских већа  I – IVV – VIII разреда

б. одређивање одељењских старешина

в. подела предмета на наставнике, као и остала задужења наставника у складу са 40-о часовном радном недељом и именовање комисија значајних за рад школе

г. упознавање са Календаром рада

д. распоред рада наставника

ђ. распоред коришћења учионица и сл.

     5. Договор око реализације одељењских родитељских састанака

     6. Извештај о реализованим активностима у оквиру Школског развојног          планирања на крају школске 2014/15. године (координатори)

Бројач посета

811848

Јавне набавке

Календар

No event in the calendar
пон уто сре чет пет суб нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30